Lineage

Lineage of the Ryu

1. Founder: Hayashizaki Jinsuke Shigenobu: Muso Hayashizaki-ryu

2. Tamiya Heibei Shigemasa (founder of the Tamiya-ryu)

3. Nagano Muraku Nyudo Kinrosai (founder of Muraku Ryu)

4. Momo Gunbei Mitsushige

5. Arikawa Shozaemon Munetsugu

6. Banno Danemon no Jo Nobusada

7. Hasegawa Chikaranosuke Eishin

8. Arai Seitetsu Kiyonobu

9. Hayashi Rokudayu Morimasa

10. Hayashi Yasudayu Seisho

11. Oguro Motoemon Kiyokatsu

12th generation branches (Tanimura & Shimomura)

From the 12th generation the system divides into two related styles, the Tanimura-ha (“ha” means “faction”) and the Shimomura-ha. The Tanimura-ha eventually develops into the Muso Jikiden Eishin-ryu, while the Shimomura-ha, through the auspices of Nakayama Hakudo, becomes known as the Muso Shinden-ryu.

Tanimura Ha Shimomura Ha
12. Hayashi Masu (Masa) no Jo Masanari (Seishi) 12. Matsuyoshi Teisuke Hisanari
13. Yoda (Manzai, Manzo, Sansho) Yorikatsu 13. Yamakawa Kyuzo Yukikatsu
14. Hayashi Yadayu (Seiki) Masayori (Masataka) 14. Shimomura Moichi Sadamasa
15. Tanimura Kame no Jo Yorikatsu (Sugio)
16. Goto Magobei Masasuke (Seiryo)
17. Oe Masamichi (Shikei)

18th generation branches (Yamauchi, Hokiyama & Masaoka)
From the 18th generation the system divides into three main branches, the Yamauchi, Hokiyama and Masaoka lines. This occurred due to the 17th master, Oe Masamichi, not officially appointing a successor.

Masaoka Ha

Yamauchi Ha

Hokiyama Ha
18. Masaoka Kazumi 18. Yamauchi Toyotake 18. Hokiyama Namio
19. Narise Sakahiro 19. Kono Kanemitsu 19. Fukui Harumasa Tekkotsu
20. Miura Takeyuki Hirefusa 20. Onoe Masamitsu 20. Kono Minoru Hyakuren
21. Shimabukuro Masayuki Hidenobu 21. Sekiguchi Takaaki (Komei) 21. Fukui Torao
22. Carl E. Long 22. Ikeda Takeshi Seiko